FORDÍTÁSOK

 

Órigenész: A betű öl, a szellem éltet – 16 homília a Teremtés könyvéhez. Ford. Heidl György. Paulus Hungarus-Kairosz, Budapest, 1999.

     Órigenésznek a Teremtés könyvéhez írt homíliái a Biblia egy olyan részébe engednek bepillantást, ami a felvilágosodás óta a legtöbb kritikát és vitát váltotta ki mindkét oldalról. A keresztény ember számára a Teremtés könyve a hit legmélyebb gyökereit jelenti, hiszen a teremtés és bűnbeesés teszi lehetővé a megváltás titkát. Fr/5, 220 oldal, ára: 1350 Ft.

 

Szent Ágoston: A keresztény tanításról. Ford. Városi István és Böröczki Tamás. Paulus Hungarus-Kairosz, Budapst, é. n. (2000.)

     Mind a középkori szerzők, mind a humanisták, mind a teológia és Szentírás-magyarázat iránt érdeklődő olvasók körében rendkívül népszerű munkáról van szó, amely magában foglalja Ágoston teológiai rendszerének alaptételeit, a sokak által máig érvényesnek tekintett jel-elmélet és a Szentírás-magyarázat (exegézis) módszerének leírását. A mű különlegessége a negyedik könyv, amelyben Ágoston az egyházi szónok számára ad tanácsokat, elsőként alkotva meg ezzel a keresztény retorika kézikönyvét.

     Catena fordítások 1., Fr/5, 322 oldal, ára: 1790 Ft.

 

Minucius Felix: Octavius. Ford. Károsi Sándor és Heidl György. Paulus Hungarus-Kairosz, Budapest, 2001.

     A kereszténység latinul legragyogóbban, dialógus formában megírt apológiájában a szerző a keresztényellenességéről híres rétorral, Cornelius Frontóval vitázik. Minucius Félix nem annyira gondolatainak eredetiségével, mint írása elegáns stílusával tűnik ki. Irodalmi mintái Cicero dialógusai voltak, és gyakran idézi Frontón kívül platont és Vergiliust. Nem idézi a Bibliát, nem említi név szerint Jézus Krisztust. Mindez természetes olyan írónál, aki a pogányok számára ír. A kereszténységet elsősorban tanként, bölcseletként állítja be.

     Catena fordítások 2., Fr/5, 144 oldal, ára: 1600 Ft.

 

 

Szent Ágoston: A Teremtés könyvéről a manicheusok ellen. Ford. Heidl György. Paulus Hungarus-Kairosz, Budapest, 2002.

     Ágoston legelső Genezis-kommentárját megtérése után, a manicheusok világértelmezése és írásmagyarázata ellen írta. Allegorikus módon értelmezi a szentírási könyv első három fejezetét, és összefüggő egészként mutatja be a világ keletkezésével, az ember mibenlétével, a bűn és megváltás kérdéskörével kapcsolatos keresztény tanítást. A kommentár fontos forrásszöveg a IV. századi manicheus gnózis megismeréséhez is.

     Catena fordítások 3., Fr/5, 166 oldal, ára: 2200 Ft.

 

Szent Ágoston: Magyarázatok a Hitvalláshoz. Ford. Heidl György. Paulus Hungarus-Kairosz, Budapest, 2003.

     A könyv Szent Ágoston három rövidebb írását tartalmazza. Mindhárom munka keresztségre váró, illetve frissen megkeresztelkedett, a hitben és a keresztény életmódban járatlan hívek számára készült. Először a keresztségi liturgián ünnepélyes formában elmondott Hitvallás szövegének magyarázatával találkozunk, majd a néhány évvel később született munkájában az egyházatya a Credo egyes tételeit fejtegetve inkább gyakorlati jellegű tanácsokat ad. A „Beszéd a Hitvallásról hitjelölteknek” című kései mű szerzője immár Hippo nagy tekintélynek örvendő püspöke, aki hallgatóságát szüntelenül az emberi tudás és megismerés korlátjaira figyelmezteti.

     Catena fordítások 4., Fr/5, 234 oldal, ára: 2400 Ft.

 

Órigenész: A princípiumokról I-II. Ford. Pesthy Monika, Kránitz Mihály, Somos Róbert. Paulus Hungarus-Kairosz, Budapest, 2003.

     Minden idők egyik legtermékenyebb és legsokoldalúbb alkotója, Órigenész, hatalmas műveltséggel rendelkezett, kiválóan ismerte a görög filozófiai hagyományt, ugyanakkor betéve tudta szinte az egész Szentírást. Jelen munkája a keresztény teológiai tanítás első rendszeres összefoglalása, melyben az isteni természettel, az angyalokkal, az emberi lélekkel, a teremtett világgal kapcsolatos alapvető kérdésekre keresi a választ. Különleges jelentősége van exegetikai és hermeneutikai munkásságának: elsőként érvényesítette a szövegkritikai elveket a Szentírás különféle szövegváltozatainak és fordításainak vizsgálatában, és egyúttal lefektette az ún. allegorikus Írásmagyarázat alapelveit.

     Catena fordítások 5., Fr/5, 432 oldal, ára: 2800 Ft.

 

MONOGRÁFIÁK

 

Somos Róbert: Az alexandriai teológia. Paulus Hungarus-Kairosz, Budapest, 2001.

     E kötet az alexandriai ókeresztény teológiai hagyomány történetét igyekszik végigkísérni az előzményektől a IV. század végéig. Részletesen kitér Alexandriai Philon zsidó filozófus és teológus, Alexandriai Kelemen, valamint Órigenész munkásságára, majd az órigenészi hagyományokat továbbvivő Alexandria környéki szerzetesi mozgalom képviselői közül Vak Didümosz és Evagriosz pontikosz műveit vizsgálja.

     Catena monográfiák 1., A/5, 308 oldal, ára: 2300 Ft.

 

Heidl György: Szent Ágoston megtérése. Egy fejezet az origenizmus történetéből. Paulus Hungarus-Kairosz, Budapest, 2001.

     Ez a könyv szakít a hagyományos megközelítéssel, és Szent Ágoston pályájának első szakaszát abból a szempontból vizsgálja, hogy milyen keresztény teológiai és írásmagyarázati hagyományhoz csatlakozott Ágoston, amikor 386-ban, harminckét esztendős korában visszatért ahhoz a valláshoz, amellyel már gyermekkorában találkozott. Korai teológiája leginkább egy alexandriai jellegű kereszténységre emlékeztet, de nem világos, hogy milyen könyvekből ismerhette meg ezt a kereszténységet. Meglepő következtetésre utal a könyv alcíme, amennyiben Ágoston megtérését kapcsolatba hozza egy sajátos teológiai hagyomány, az ún. órigenizmus történetével.

     Catena monográfiák 2., A/5, 378 oldal, ára: 2500 ft.

 

Sághy Marianne: Versek és vértanúk A római mártírkultusz Damasus pápa korában (366-384). Paulus Hungarus-Kairosz, Budapest, 2003.

     Damasus pápa (366-384) a konstantini fordulat utáni korszak első jelentős egyházi egyénisége, akinek sokirányú tevékenysége századokra meghatározta a római egyház fejlődését. Művét a szakirodalom eddig vagy irodalmi, vagy régészeti, vagy liturgiai, vagy egyházszervezői szempontból méltatta. Ez a tanulmány a különféle nézőpontok egyesítésére, az eddigi eredmények összegzésére tesz kísérletet. E kötetben lát napvilágot először a damasusi epigrammák magyar fordításának közel teljes gyűjteménye.

     Catena monográfiák 3., A/5, 350 oldal, ára: 2900 Ft.

 

Kelly, J. N. D.: Szent Jeromos élete, írásai és vitái. Ford. Nemes Krisztina. Paulus Hungarus-Kairosz, Budapest, 2003.

     A szerző hatalmas felkészültséggel, filológiai alapossággal, de közérthetően, igen élvezetes stílusban mutatja be Szent Jeromos szellemi küzdelmekkel teli életét. A könyv főhőse szenvedélyes vitázó, fáradhatatlan műfordító, művelt írásmagyarázó volt, aki egyaránt otthonosan mozgott a római arisztokraták villáiban és a sivatagi remeték kunyhóiban. Egyesek számára rajongásig szeretett lelkivezető volt, míg mások ádáz gyűlölettel gondoltak rá: de mindannyian egyetértettek abban, hogy Jeromos személyében a korai kereszténység legnagyobb Szentírás-tudósát tisztelhetik.

     Catena monográfiák 4., A/5, 522 oldal, ára: 2900 Ft.

 

A közeljövőben megjelenik:

(Az egyes kötetek címei változhatnak)

 

Kendeffy Gábor: Lactantius.

Bugár István: Szakrális képzőművészet a keresztény ókorban: Források.

Robert Markus: Nagy Szent Gergely.

Nagy Szent Gergely: A lelkipásztorkodás kézikönyve.

Szent Ágoston misztikája.