Kultusz és Logosz: Vallástörténeti és vallásbölcseleti sorozat

Kairosz kiadó, Budapest

sorozatszerkesztő: Bugár M. István

A sorozat célja elsősorban ókori vallástörténeti és vallásbölcseleti források fordításainak, illetve ehhez kapcsolódó tanulmányoknak publikálása. A projekt fő profilja  nem ókori keresztény szerzők írásainak megjelentetése, hanem az ókori kereszténység történetének és teológiájának kutatásához nélkülözhetetlen háttéranyag közreadása.

Megjelent kötetek:

Istenek, szentek, démonok Egyiptomban:
    Hellenisztikus és császárkori vallástörténeti szövegek
szerk. Luft Ulrich
ford. Almásy Adrienn, Bechtold Eszter, Dembitz Gabriella, Egedi Barbara,
     Hasznos Andrea, Kiss Enikő, Molnos Anett, Luft Ulrich, Sturovics Andrea
2003.

Tartalom:
Szicíliai Diodórosz, Bibliothéké I
Bentres sztélé
Kanopuszi dekrétum
János apokrifon
Logosz teleiosz
Apa Senuti élete
Dániel Abba élete
Salamon testamentuma

Pogány teológia I:
    Szövegértelmezés és rendszeralkotás a Plótinosz utáni újplatonistáknál
    szerk. Lautner Péter
    ford. Buzási Gábor és Lautner Péter
    2004.

Tartalom:
Porphüriosz, A nimfák barlangja az Odüsszeiában
Sallustius, Az istenekről és a rendezett mindenségről
Proklosz, Kommentár Platón Nap-hasonlatához

 

Készülő kötetek:

Mithrász misztériumai
   
szerk. László Levente
    [megjelenik: 2005. március]

Tartalom:
Történet
Teológia
Liturgia

Kozmikus teológia:
A görög filozófiai istentan története a kezdetektől a kereszténység színrelépéséig
    szerk. Bugár M. István
    ford. Bodnár M. István, Bugár M. István, Hamvas Endre, Lautner Péter
    [megjelenik: 2005. március]

Tartalom:
I. Doxográfia
    Szextosz Empeirikosz, Adversus Mathematicos IX 4-193
    Aetiosz, Az istenségről
    Areiosz Didümosz, A sztoikusok teológiája
    Diogenész Laertiosz, Platón, Arisztotelész és a Sztoa teológiájáról
II. Xenophanésztól a Peripatoszig
    Xenophanész és korai hatása; Epikharmosz, Euripidész teológiai töredékei
    Szókratikusok (Antiszthenész, Xenophón, Platón, Alkibiadész - részletek)
    Xenokratész töredékeiből
    Arisztotelész, de philosophia, Protrepticus, De oratione De bono részletek
    ________, Metafizika Λ
    ________, Metafizika A részletek
    ________, de caelo részletek
    Theophrasztosz, Metafizika
    Ismeretlen szerző, Xenophanész tételeihez
III. A hellénizmus és a kora római kor
    Dio Chrysostomus, Olimpiai beszéd: Az istenről alkotott első fogalmunk
    Alexandrosz Polihisztor, A püthagoreus filozófia
    Az újpüthagoreusok írásaiból (Ekphantosz, Philolaosz, Okellosz, Onatasz)
    Pseudo-Aristotelés, "A világrendről",
    sztoikusok töredékeiből
    ál-hérakleitoszi levelek, részletek
    Tűroszi Maximosz, Miért imádkozzunk? Kicsoda az isten Platón szerint?
    Arisztobúlosz, töredékek
    Philón, A világ örökkévalóságáról;
    válogatás Philón legfontosabb teológiai értekezéseiből
    Hermetikus irodalom: Corpus Hermeticum II; III; V

 

Sztoikus allegória
  
 szerk. Bugár M. István
    ford. Bugár M. István, Komlósi Csaba

Tartalom:
[Hérakleitosz], Homéroszi problémák
Cornutus,
Görög teológia

Tervezett Kötetek

Püthagorasz és apostolai

Iamblikhosz, De vita pythagorica
Philosztratosz,
Vita Apollonii

Corpus hermeticum

Nag Hammadi gnósztikus könyvtára

A maniheizmus