Bugár M. István Publikációk

2016.05.09.

Honlap
Patrisztika és középkor
Ókori filozófia
Általános kurzusok
Szakmai önéletrajz
Publikációk
Curriculum vitae (in English)
Linkgyűjtemény

 

PUBLIKÁCIÓK 

Follow me on Academia.edu

1. könyvek

 1. Szakrális képzőművészet a keresztény ókorban. I-II. Budapest: Kairosz, 2004. [recenziókat ld. itt.]

 2. Kozmikus teológia: Források a görög filozófia istentanához a kezdetektől a kereszténység színrelépéséig. Budapest: Kairosz, 2005. [recenziókat ld. itt]

 3. Sors és szabadság szerk. Bugár M. István és Lautner Péter. Budapest: Kairosz, 2006.

 4. Szabadság, szeretet, személy: az ókeresztény teológia antropológiai vetülete. Catena monográfiák 15, Budapest: Kairosz, 2013.

 5. Istenről beszélni: a teológia útkeresései a II. és III. század fordulóján (Melitóntól Hippolütoszig) [megjelenés alatt]

2. Cikkek, könyvrészletek

 1. A kijelentések kezelése Arisztotelész logikájában. Utószó in Arisztotelész, Hermeneutika, 75-101. Budapest: Kossuth, 1994.

 2. Világirodalmi Lexikon, szerk. Szerdahelyi István. S.v. "Vazul, Nagy Szent"  Vol. XVI 502-505.

 3. "Images and Pilgrimages: On Some Evidence before Justinian." In Annual of Medieval Studies at CEU: 1997-8, ed. Katalin Szende, 201-30. Budapest: Central European University, Department of Medieval Studies, 1999.

 4. "Zacchaeus and the Veneration of Images: Image of an Emperor·Image of a Saint." Studia Patristica 34 (2001): 11‑22.

 5. "How to Prove the Existence of a Supreme Being?" Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae 42 (2002): 203-15.

 6. "Mit is írt Epiphaniosz Theodosziosz császárnak?" In Péter Nemeshegyi S.J. és Rihmer Zoltán, szerk., Studia Patrum: A Magyar Patrisztikai Társaság I. Konferenciája az Ókori kereszténységről (Kecskemét 2001 június 21-23), 91‑100. Budapest: Szent István Tásulat, 2002.

 7. "`Origenist Christology' and Iconoclasm: The Case of Epiphanius of Salamis" in Christus bei den Vätern: Forscher aus dem Osten und Westen Europas an den Quellen des gemeinsamen Glaubens, ed. Ysabel de Andia & Peter Leander Hofrichter, Wiener Patristische Tagungen 1 (Tyrolia: Innsbruck-Wien, 2003): 96-110.

 8. "Ouszia és dünamisz: Egy ontológiai és ismeretelméleti megkülönböztetés történetéhez." Passim 5 (2003): 35‑47.

 9. "Vrthanész Kherthogh és az ókeresztény képvita," Katekhón 1 (2004): 165-178.

 10. "Kép és szó: egy késő ókori vita értelmezése" in Természetfilozófia és metafizika a hellenisztikus korban és a kései antikvitásban, szerk. Somos Róbert (=Passim 6/1 különszám) Pécs: Laterna Magica, 2004: 208-19

 11. "A filozófus visszatér (Mit tudnak a platóni állam filozófusai?)" in Nagyerdei megálló: Tanulmányok Vajda Mihály 70. születésnapjára, szerk. Orosz László. Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó, 2005: 267-70.

 12. "St John Chrysostom and His Contemporaries on the Relative Power of Words and Images" in Giovanni Crisostomo: Oriente e occidente tra IV e V secolo. XXXIII incontro di studiosi dell’antichità cristiana (Studia Ephemeridis Augustinianum 93) Roma: Institutum Patristicum Augustinianum, 2005: 87-100.

 13. "A természet szent könyve" Katekhón 3 (2006): 165-177 [2. javított változat: in Heidl György - Kendeffy Gábor, (szerk.) Studia Patrum 4 (2012)]

 14. "What Did EpiphaniusWrite to Emperor Theodosius?" in Universum Hagiographicum: Mémorial Michel van Esbroeck, ed. Baslile Lourié & Alexei Muraviev (= Scrinium 2) St. Petersburg: Byzantinorussica, 2006: 34-53.

 15. "Sceptical theology," Rhizai 3 (2006), 241-61.

 16. "Epiphanius of Salamis as a monastic author? The so‑called Testamentum Epiphanii in the context of fourth‑century spiritual trends," Studia Patristica 42 (2006): 73-81.

 17. "Karneadész a teológus" in Töredékes hagyomány, szerk. Betegh Gábor, Bodnár István, Geréby György és Lautner Péter. Budapest: Akadémia, 2007, 223-238.

 18.  "Epiphaniosz mint a szerzetesi lelkiség teoretikusa?" in Baán István és Rihmer Zoltán, (szerk.,) Elmélet és gyakorlat a korai szerzetességben:  A Magyar Patrisztikai Társaság II. Konferenciája az ókori kereszténységről, Studia Patrum 2 (Budapest, Szt. István Társulat, 2007): 106-115.

 19. "Képtisztelet a nem-kalkhédóni (kopt, etióp, szír, örmény) egyházakban" Vallástudományi szemle 2007/2: 93-109.

 20. "Tekintély és egység (Róma püspökének primátusa az első évezredben)" in  A péteri szolgálat a harmadik évezred küszöbén,  Budapest: Vigilia, 2008: 76-94.

 21. Encyclopedia of Ancient Natural Scientists: The Greek Tradition and Its Many Heirs, ed. Paul T. Keyser & Georgia L. Irby-Massie (London: Routledge 2008) s.v. "Gorgias", "Melissos", "pseudo-Aristoteles, De Melisso Xenophane, Gorgia"

 22. "Sacred Art in Christian Antiquity," Acta Classica Universitatis Scentiarum Debreceniensis 44 (2008): 195-202.

 23. Where does Free Will come from? Some remarks concerning the development of the concept of human autonomy before Origen" in Origeniana Nona: Origen and the Religious Practice of His Time ed. G. Heidl & R. Somos. Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium 228, Leuven: Peeters, 2009: 625-36.

 24. "Person, freedom, responsibility: Some comments on the genealogy of key concepts in contemporary political theory" in Ladislaus Havas, Ladislaus Takács & Emericus Tegyey, ed., Schola Europea: Les valeurs de l'Europe – l'Europe des valeurs (Classica, mediaevalia, neolatina 3; Debrecen, Societas Neolatina Hungarica, 2009): 59-69.

 25. "A szentírás értelmezése az első keresztény századokban" Ökumené 69 (2010/1): 22-54.

 26. "Images of Jews and Christians in the Seventh Century: The Narratio de Imagine in Beryto and its Context" Studia Patristica 44 (2010): 35-40.

 27. "Képolvasás" in Rugási Gyula (szerk.,) Örök képmás: képteológia a zsidó-keresztény hagyományban  (Budapest: Jószöveg, 2011): 45-68.

 28. "Logosz tész alétheiasz : nyelv és teológia Melitóntól Hippolütoszig", in Xeravits Géza & Papp Miklós, (szerk.,) Az igazságról (Budapest: Vigilia, 2011): 84-116.

 29. "Basilides Aristotelicus: misztikus teológia mítikus köntösben" Orpheus Noster 3/3-4 (2011): 90-105.

 30. "The Martyrdom of the Quattuor Coronati: Art and the Early Church in Pannonia." In In stolis repromissionis: Saints and Sainthood in Central and Eastern Europe, ed. A. Angusheva, M. Dimitrova, R. Kostova & R. R. Malchev. Sofia: Rod, 2012, 358-370.

 31. "Peri Theou Logos (Parler de Dieu): L’avenir de la théologie chrétienne primitive", in Kristell Trego, ed., Rémi Brague: Actes du colloque organisé le 3 juin 2011 à Budapest. Paris: Archives Karéline, 2013, 29-68.

 32. "Can theological language be logical? The case of  'Josipe' and Melito" Studia Patristica 65 (2013) 147-158.

 33. „The making of personhood: Crossroads around 400CE” in Angyalosi Gergely, Münnich Ákos, Pusztai Gabriella (szerk.), Interdisciplinary Research in Humanities (Nitra: Constantine the Philosopher University in Nitra, Faculty of Central European Studies, 2013). 25-52.

 34. "Theology on images?" Studia Patristica 73 (2014): 77-91.

 35. "Dominus Legem dat: Quam et cui?" in D. Tóth Judit & Heidl György, szerk., Irodalom, teológia, művészet: Válogatás a Magyar Patrisztikai Társaság VII - XI. konferenciáin elhangzott előadások szerkesztett változataiból. (Studia Patrum 5, Budapest: Szent István Társulat, 2014.)  244-262.

 36. "Melitón filozófus beszédének eszmetörténeti kontextusa" Orpheus Noster 7/1 (2015): 20-43.

 37. "A synergetic concept of autonomy and personhood: perspectives in Early Christian thought", in Bujalos István, Váró Kata Anna (eds.), Identity and Self-Respect (Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2015) 20-34.

 38. "Hippolütosz és az eszkhatológia -- Nagy Konstantin előtt és után" in Bugár M. István, Gyurkovics Miklós, szerk., Vallás és hatalom  (Studia Patrum 7 [megjelenés alatt]).

 39. "Homoousios tói andri" in Sághy Marianne, D. Tóth Judit, szerk., Férfi és nő az ókori kereszténységben (Studia Patrum 6 Budapest: Szent István Társulat, 2015) 91-106.

 40. "A szabadság születése – és életben maradási esélyei" in Benkő Ágota, Vértesaljai László SJ, szek., Kereszténység – nemzet – szabadság (Agóra, Budapest: Jezsuita Könyvek [megjelenés alatt]).

 41. "„Antropomorf” teológia, negatív teológia, paradox teológia a II-III. század kis-ázsiai és római keresztény szerzőinél" [megjelenés alatt].

 42. "Melito and the Body", Studia Patristica [megjelenés alatt].

 43. "Hippolytus recast and a late Antique Dies irae" Acta Antiqua [megjelenés alatt].

 44. "Sorshit és szabadság: Bardaicán, pszeudo-Órigenész és Órigenész asztrológiáról" [megjelenés alatt]

 45. "Melitón és a test" in Sághy Marianne [et. al.], szerk.,  Test és társadalom a patrisztikus korban (Studia Patrum 8 [megjelenés alatt]).

3. Forrráskiadások, fordítások klasszikus nyelvekből jegyzetekkel és bevezetéssel folyóiratokban, könyvrészletként

 1. Ismeretlen szerző, Xenophanészról, Melisszoszról, Gorgiászról, fordította és jegyzetekkel ellátta Bugár István. In Steiger, K., szerk., A szofista filozófia, 123‑141; 150‑158. Budapest: Atlantisz, 1993.

 2. pseudo-Aristotelés. "A világrendről," fordította, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta Bugár István. Filozófiai Szemle, 41 (1998): 299-337; javított kiadás:  in Arisztotelész, Az égbolt, Budapest: Akadémia, 2009.

 3. Aphrahat, "Előadás az imádságról," Pannonhalmi Szemle 11/4 (2003): 43‑55.

 4. Aranyszájú Szt. János, "Három homília Máté evangéliumához" Katekhón 1 (2004): 113-146

 5. Attikosz, "Töredékek és testimoniumok", in Középső platonizmus, szerk. Somos Róbert, Budapest: Osiris, 2005: 256-291.

 6. Alexandriai Eudórosz, "Töredékek és testimoniumok", uo. 165-176.

 7. Aranyszájú Szt. János, "Hatodik homília Máté evangéliumához" Katekhón 2 (2005): 548-63.

 8. Lyoni Szent Irenaeus, "Az ember autonómiájáról (AH IV 37-39)", Katekhón 3 (2006): 127-139.

 9. [Alexandriai Atanáz], "Beszéd a mi Urunk és Istenünk drága és tiszteletreméltó képmásával Bérütoszban történt csoda kapcsán", Katekhón 4 (2007): 55-64.

 10. Aranyszájú Szt. János, "Homiliák a Teremtés könyvéhez" XIV-XV, részletek Katekhón 5 (2008): 5-15.

 11. Aranyszájú Szt. János, "XX. homilia az Efezusi levélhez", in John Meyendorff, A házasság misztériuma. Budapest, Kairosz, 2008: 108-140 [egyéb patrisztikus és kánonjogi szövegek: uo. 156-163; 174-180; 182-187].

 12. Antoniosz, "Vita Symeonis Stylitae", in Oszlop a hegyen: Stylita Szent Simeon élete [Nacsinák Gergely András tanulmányával] Budapest: L'Harmattan, 2009: 78-100.

 13. Arezzoi Severinus, "Szent Donát mártírpüspök szenvedéstörténete" Katekhón ú.f. I/1 (2013): 111-123.

 14. "Melitón filozófus beszéde" Orpheus Noster [megjelenés alatt].

 

4. Recenziók

 1. "Aranyszájú Szent János, A Felfoghatatlanról és az Egyszülött dicsőségéről: kilenc prédikáció az ariánusok ellen. Fordította, jegyzetekkel és magyarázatokkal elátta, a bevezetést és az utószót írta Perczel István. Odigitria könyvek. Osiris‑Odigitria, Budapest 2002," recenzió, Pannonhalmi Szemle 2003/1: 101‑4.

 2. "Lucien Régnault, Így éltek a 4. századi egyiptomi szerzetesek, ford Bódogh-Szabó Pál. Budapest: Bizantinológiai Intézeti Alapítvány, 2004" recenzió in Katekhón 2 (2005): 131-4.

 3. "Marcus Tullius Cicero, Tusculumi eszmecserék, fordította Vekerdi József, az utószót írta Havas László. Allprint, Budapest, [2005]" recenzió in Pannonhalmi Szemle 2005/4: 135‑9.

 4. "Xeravits Géza (szerk.), Ikonográfia ökumenikus megközelítésben, Horizontok 1 (Budapest. L'Harmattan – Pápa: Pápai Református Teológiai Akadémia, 2005)" recenzió in Egyházfórum 2006/1: 28-32.

 5. Bene László és Kendeffy Gábor „ Görög-római filozófia” in Boros Gábor, szerk., Filozófia (Budapest: Akadémia, 2007: 23–253. recenzió in Filozófiai Szemle 55 (2011): 169-173.

5. Szakmai szerkesztés

 1. Episztemológiai problémák a hellénisztikus korban és a kései antikvitásban (= Passim 5 különszám, szerk. Bugár István, Pécs, 2003.

 2. Ókeresztény szerzők -- kortárs kérdések: kulturális diverzitás és antropológia, szerk. Bugár M. István & Pesthy Monika. Studia Patrum 3. Budapest: Szt. István Társulat, 2010.

 

6. Egyéb szakfordítás

 1. Perrone, Lorenzo. "Az írásmagyarázat mint rendszer: Folytonosság és újítás Órigenésznél a János kommentártól a  Máté kommentárig" [Exegesis as System: Continuity and Innovation in Origen from the Commentary on John to the Commentary on Matthew]. Passim 3/1 (2001): 287-302.

 2. Stead, Christopher. Filozófia a keresztény ókorban [Philosophy in Christian Antiquity]. Budapest: Osiris, 2002.

 

7. Írásban még nem közölt  tudományos előadások

 1. "Veronika és Bereniké: az első nem kézzel készült képmások" Kelet és nyugat: egység és sokféleség a korai egyházban. A Magyar Patrisztikai Társaság III. konferenciája az ókori kereszténységről, Kecskemét, 2003. június 26-29.

 2. "Filozófiai metaforák metamorphózisai: Szókratésztől Ágostonig", Filozófia és tudomány az ókorban, Az  Magyar Filozófiai Társaság Filozófiatörténeti Szekciójának konferenciája, 2007. május 3-5. Piliscsaba

 3.  "Ortodox heterodoxok és heterodox ortodoxok: trinitológia és krisztológia a III. században" Orthodoxia és Heterodoxia: A Magyar Patrisztikai Társaság VIII. konferenciája az ókori kereszténységről, Kecskemét, 2008. június 26 - 28.

 4.  "Aristoteles Maccabaeus: a 4Mak és az arisztotelészi pathológia" Nikomakhoszi etika A Magyar Filozófiai Társaság Ókori és Középkori Filozófia Szekciójának III. konferenciája, Piliscsaba 2011- április 28-29.

 5.  „Ne fesd az angyalt a falra!” Szent szárnyak suhogása – angyalok az ókorban: Az Öt Templom Fesztivál és a Katekhón folyóirat műhelykonferenciája, Győr 2011. május 12-13.

 6.  „Ördög és pokol” Bűn, erőszak, felelősség: Az Öt Templom Fesztivál és a Katekhón folyóirat műhelykonferenciája, Győr, 2012 május 10-11.

 

8. Szakmai lektorálás, kontrolfordítás

 1. Schönborn, Christoph. Krisztus ikonja [Die Christus-Ikone]. Ford. Szegedi Iván. Budapest: Holnap, 1997. (Kiss Etelével)

 2. Belting, Hans. Képmás és képkultusz [Bild und Kult]. Budapest: Balassi, 1999. (Kiss Etelével)

 3. A szent öregek könyve. Ford. Baán István. Budapest: Bizantinológiai Intézeti Alapítvány, 2001.

 4. R. T. Wallis, Az újplatonizmus. Ford. Buzási Gábor. Budapest: Osiris, 2002.

 5. Órigenész, Kelszosz ellen. Ford. Somos Róbert. Budapest: Kairosz, 2008.

 

9. Sorozatszerkesztés

Kultusz és Logosz: vallástörténeti és vallásbölcseleti sorozat (Kairosz: Budapest)

 1.  Istenek, szentek, démonok Egyiptomban, szerk. Luft Ulrich, 2004.

 2. Pogány teológia I: szövegértelmezés és rendszeralkotás a Plótínosz utáni újplatonistáknál, szerk. Lautner Péter, 2004.

 3. Kozmikus teológia, szerk. Bugár István, 2005.

 4. Mithras és misztériumai, szerk. László Levente, 2005.

 5. Sors és szabadság, szerk. Bugár István és Lautner Péter, 2006.

 

10. Honlapszerkesztés

Magyar Patrisztikai Társaság [http://www.mpt.org.hu]

 

Honlap

Utoljára frissítve: 2016.05.09.