1st Conference

 

25.06.2013.
Home
1st Conference
2nd Conference
3rd Conference
4th Conference
5th Conference
6th Conference
Origenianum Nonum
7th Concerence
8th Conference
9th Conference
10th Concerence
11th Conference

 

First Conference of the Hungarian Patristic Society on Ancient Christianity

21-23 June 2002..
Scholae Piae, Kecskemét,

[This page is under construction. For English/French/German titles of papers see the abstracts where available {click on title}]

 
 

Thursday10.00—10.25

Opening address

10.25—10.55 PLENARY SESSION

Nemeshegyi Péter (AVKF): A Biblia Istenképe és Órigenész Istenképe

11.15—12.35 Sessions
 


I. Session :
Greek Fathers I

Chair: NEMESHEGYI PÉTER

1. Peres Imre (CJTA): Az apostoli atyák eszkhatolo­giája

2. Flaisz Endre (DE BTK): Núsz-interpretációk az apologétáknál

3. Kránitz Mihály (PPKE HTK): Jézus emberi lelke Órigenésznél

4. Andorka Eszter (EHE): Hogyan lett az Ószövet­ség Ószövetség?
 

II. Session :
Aftermath I.

Chair: KENDEFFY GÁBOR

1. Dér Katalin (ELTE BTK): Hagyomány, hatás, eredetiség (Ágoston és Anzelm)

2. Kaposi Márton (ELTE BTK): Augustinus szere­tet-koncepciójának hatása Marsilio Ficino ismeret­elméletére

3. Borbély-Bartis János (PTE BTK): A magyar Szent Ágoston-kutatás története a XX. században

4. Horváth Pál (MTA Filozófiai Intézet): Az ókori eretnekségek a modern keresztény teológiában
 


13.00 LUNCH

15.00—17.10 Sessions
 


I. Session :
Greek Fathers II.

Chair: KRÁNITZ MIHÁLY

1. Tóth Judit (DE BTK): Apofatikus teológia Nüsz­szai Szent Gergely „Mózes élete” című művében

2. Boros István (SzHF): A megismerés szabadsága Nüsszai Szent Gergelynél

3. Rászlai Tibor: Az apofatikus teológia terminusai
 

II. Session :
Aftermath II.

Chair: DÉRI BALÁZS

1. Nemerkényi Előd (CEU): Szent Gellért patrisztikus forrásai

2. Fodor Adrienne: Karoling homiliáriumok (Hei­ricus, Smaragdus) a középkori Magyarországon

3. Majorossy Imre (PPKE BTK): Clairvaux-i Szent Bernát helye a francia irodalomtörténet-írás­ban
 


16.00—16.30 COFFEE BREAK
 


4. Bugár István (ELTE BTK): Mit is írt Epipha­niosz Theodósziosz császárnak?

5. Pataki Elvira (PPKE BTK): Az Eunomosz-mí­tosz Alexandriai Szent Kelemennél
 

4. Terdik Szilveszter (ELTE BTK): „…orthodoxi Patres et Doctores, Latini pariter et Graeci…” (Egyházatya-ábrázolások a velencei keresztelőká­polnában)
 


17.30—18.15

A piarista templom megtekintése LACZKÓ JÁNOS megyei múzeumigazgató-helyettes vezetésével

18.30 dinner

 

Friday10.00—12.30 Session ÜLÉSEK
 


I. Session :
Latin egyházatyák I.

Chair: SÁGHY MARIANNE

1. Adamik Tamás (ELTE BTK): A kísértés Tertul­lianusnál

2. Németh Béla (DE BTK): Minucius Felix. Ke­resztény alkotó két világ között

3. Kendeffy Gábor (ELTE BTK): Lactantius dua­lista rendszere
 

II. Session :
Keleti kereszténység

Chair: BAÁN ISTVÁN

1. Tóth Péter (ELTE BTK): A kora-középkori szerzetesi hagiográfia problémái (A „Historia Mo­nachorum” különböző nyelvű változatai)

2. Hasznos Andrea (ELTE BTK): A kopt és a görög nyelv különbsége (Szent Antal-életrajzok)

3. Déri Balázs (ELTE BTK): A kopt nagyhét olvasmányrendje
 


11.00—11.30 COFFEE BREAK
 


4. Stirling János (PTE TI): Az ókeresztény írók növényismerete

5. Kormos József (PPKE BTK): A Szentháromság témakörének filozófiai megközelítése Boethiusnál
 

4. Hubai Péter (Szépművészeti Múzeum): Krisztus tánca. „Himnusz a kereszthez” — Kopt apokrif Núbiából

5. Pesthy Monika (AVKF): Asszonyi csábítások vagy ördögi kísértés (A nő mint a Sátán eszköze)
 


13.00 LUNCH

14.30—15.50 Session ÜLÉSEK
 


I. Session :
Latin egyházatyák II. (Nicea után)

Chair: ADAMIK TAMÁS

1. R. Bartók Gertrud (Eger, Szilágyi Erzsébet Gimnázium): Aurelius Augustinus: In Iohannis evangelium tractatus CXXIV

2. Heidl György (PTE BTK): „Hebraica veritas” vagy „Latina veritas”? Megjegyzés Jeromos és Ágoston vitájáról

3. Németh Csaba (CEU): „Videre sine speculo” — A viktorinusok és Ágoston

4. Schmal Dániel (PPKE BTK): Augustinus Augustinus ellen, avagy ágostoni érvek konfliktusa a XVII. századi tolerancia-vitában
 

II. Session :
Szerzetesség; szentek tisztelete

Chair: OROSZ ATHANÁZ

1. Sághy Marianne (ELTE BTK): Damasus pápa és a római mártírok

2. Baán István (ME BTK): Szent Péter bilincseinek tisztelete a késő-patrisztikus korban

3. Borián Elréd (SSzHF, Pannonhalma): Szent Ágoston és Szent Benedek szerzetessége

4. Puskely Mária (PPKE BTK): Pachomius regulája
 


16.15—18.55 PLENARY SESSION

FOUNDING OF THE HUNGARIAN PATRISTIC SOCIETY

Chair: SOMOS RÓBERT

Közben: 17.30—17.45 COFFEE BREAK

19.30 DINNER

 

Saturday10.00—12.50 Sessions
 


I. Session :
Görög egyházatyák III.; teológiai viták

Chair: PESTHY MONIKA

1. Somos Róbert (PTE BTK): Megjegyzések Evagriosz Szentháromság-tanához

2. Orosz Athanáz (Görögkatolikus Szerzeteskö­zösség, Dámóc): „Tüposz” és „anagógia” Hitvalló Maximosz Jónás-kommentárjában

3. Rugási Gyula (SzPA): Egy Papiasz-töredék Irenaeusnál
 

II. Session :
Hatások és kölcsönhatások

Chair: BUGÁR ISTVÁN

1. Hajdu Péter (MTA Irodalomtudományi Intézet): A tradicionális költészet és a kereszténység szókincse

2. Nagyillés János (SZTE BTK): Lucanus-idézetek az egyházatyáknál

3. Spät Eszter (CEU): Eretnekábrázolási sémák a korakeresztény irodalomban: Simon Mágus, „pater omnium haereticorum”
 


11.00—11.30 COFFEE BREAK
 


4. Görföl Tibor (PPKE HTK): Az emberi termé­szet megistenülése és Krisztus — Hitvalló Maxi­mosz szerint

5. Perendy László (SSzHF, Budapest): Iustinus, a barbár platonikus

6. Cserháti Sándor (EHE): Néhány tanulság Khrüszosztomosznak a korinthusi levelekhez írt magyarázatából

7. Perczel István (CEU): Krisztológiai viták az ötödiktől a hetedik századig és a személy fogalmá­nak születése
 

4. Répás László (DE BTK): Antignosztikus polémia Irenaeusnál

5. Komlósi Csaba (EKTF) Hermes Criophoros et Pastor Bonus

6. Vattamány Gyula (DE BTK): A zsidók végső sorsa Khrüszosztomosz „Adversus Iudaeos” című írása és a Római levelet kommentáló homíliái sze­rint

7. Takács László (PPKE BTK): Hieronymus és Bonosus
 


13.00 LUNCH

14.30—15.20 Sessions
 


I. Session :
Platonism and Christianity

Chair: PERENDY LÁSZLÓ

1. Buzási Gábor (PPKE BTK) Iulianus és a kereszténység

2. Sándor Balázs (DE BTK): A Bölcsesség apotheózisa

3. Mayer Ildikó (MTA Filozófiai Intézet): A „creatio ex nihilo” dogmatörténeti kezdetei

4. Frenyó Zoltán (PPKE BTK): A trichotomizmus és a „két halál”-elmélet
 

II. Session :
Family, Church, Society

Chair: HEIDL GYÖRGY

1. Boldizsár Klára (KTF): A patrisztika nevelésfel­fogása

2. Odrobina László (SZTE BTK): Az „adulterium” a keresztény császárok korában

3. Solti Kálmán (Kiskőrös, Petőfi Sándor Gimnázium): Az egyházatyák szerepe a középiskolai ok­tatásban
 


15.30 PLENARY SESSION

Closin address: PERENDY LÁSZLÓ
 


 

 

ABSTRACTS

 

Home | 1st Conference | 2nd Conference | 3rd Conference | 4th Conference | 5th Conference | 6th Conference | Origenianum Nonum | 7th Concerence | 8th Conference | 9th Conference | 10th Concerence | 11th Conference

Last modified: 25.06.2013.