I. Konferencia

 

25.11.2016.
Honlap
XVI. Konferencia
XV. Konferencia
XIV. Konferencia
XIII. konferencia
XII. konferencia
XI. konferencia
X. konferencia
IX. konferencia
VIII. Konferencia
VII. Konferencia
Műhelykonferencia I
VI. Konferencia
V. Konferencia
IV. Konferencia
III. Konferencia
II. Konferencia
I. Konferencia

 

A Magyar Patrisztikai Társaság alakuló konferenciája

2001. június 24-26.
Kecskemét, Piarista Rendház és Iskola
 

Június 21., csütörtök10.00—10.10

Dósai Attila kecskeméti piarista házfőnök, a konferencia házigazdája köszönti a résztvevőket

10.10—10.25

Szécsi Gábor polgármesternek, a konferencia védnökének megnyitó beszéde

10.25—10.55 PLENÁRIS ÜLÉS

Nemeshegyi Péter (AVKF): A Biblia Istenképe és Órigenész Istenképe

11.15—12.35 SZEKCIÓÜLÉSEK
 


I. szekció:
Görög egyházatyák I.

Elnök: NEMESHEGYI PÉTER

1. Peres Imre (CJTA): Az apostoli atyák eszkhatolo­giája

2. Flaisz Endre (DE BTK): Núsz-interpretációk az apologétáknál

3. Kránitz Mihály (PPKE HTK): Jézus emberi lelke Órigenésznél

4. Andorka Eszter (EHE): Hogyan lett az Ószövet­ség Ószövetség?
 

II. szekció:
Az ókeresztény gondolkodók hatása I.

Elnök: KENDEFFY GÁBOR

1. Dér Katalin (ELTE BTK): Hagyomány, hatás, eredetiség (Ágoston és Anzelm)

2. Kaposi Márton (ELTE BTK): Augustinus szere­tet-koncepciójának hatása Marsilio Ficino ismeret­elméletére

3. Borbély-Bartis János (PTE BTK): A magyar Szent Ágoston-kutatás története a XX. században

4. Horváth Pál (MTA Filozófiai Intézet): Az ókori eretnekségek a modern keresztény teológiában
 


13.00 EBÉD

15.00—17.10 SZEKCIÓÜLÉSEK
 


I. szekció:
Görög egyházatyák II.

Elnök: KRÁNITZ MIHÁLY

1. Tóth Judit (DE BTK): Apofatikus teológia Nüsz­szai Szent Gergely „Mózes élete” című művében

2. Boros István (SzHF): A megismerés szabadsága Nüsszai Szent Gergelynél

3. Rászlai Tibor: Az apofatikus teológia terminusai
 

II. szekció:
Az ókeresztény gondolkodók hatása II.

Elnök: DÉRI BALÁZS

1. Nemerkényi Előd (CEU): Szent Gellért patrisztikus forrásai

2. Fodor Adrienne: Karoling homiliáriumok (Hei­ricus, Smaragdus) a középkori Magyarországon

3. Majorossy Imre (PPKE BTK): Clairvaux-i Szent Bernát helye a francia irodalomtörténet-írás­ban
 


16.00—16.30 KÁVÉSZÜNET
 


4. Bugár István (ELTE BTK): Mit is írt Epipha­niosz Theodósziosz császárnak?

5. Pataki Elvira (PPKE BTK): Az Eunomosz-mí­tosz Alexandriai Szent Kelemennél
 

4. Terdik Szilveszter (ELTE BTK): „…orthodoxi Patres et Doctores, Latini pariter et Graeci…” (Egyházatya-ábrázolások a velencei keresztelőká­polnában)
 


17.30—18.15

A piarista templom megtekintése LACZKÓ JÁNOS megyei múzeumigazgató-helyettes vezetésével

18.30 VACSORA

 

Június 22., péntek10.00—12.30 SZEKCIÓÜLÉSEK
 


I. szekció:
Latin egyházatyák I.

Elnök: SÁGHY MARIANNE

1. Adamik Tamás (ELTE BTK): A kísértés Tertul­lianusnál

2. Németh Béla (DE BTK): Minucius Felix. Ke­resztény alkotó két világ között

3. Kendeffy Gábor (ELTE BTK): Lactantius dua­lista rendszere
 

II. szekció:
Keleti kereszténység

Elnök: BAÁN ISTVÁN

1. Tóth Péter (ELTE BTK): A kora-középkori szerzetesi hagiográfia problémái (A „Historia Mo­nachorum” különböző nyelvű változatai)

2. Hasznos Andrea (ELTE BTK): A kopt és a görög nyelv különbsége (Szent Antal-életrajzok)

3. Déri Balázs (ELTE BTK): A kopt nagyhét olvasmányrendje
 


11.00—11.30 KÁVÉSZÜNET
 


4. Stirling János (PTE TI): Az ókeresztény írók növényismerete

5. Kormos József (PPKE BTK): A Szentháromság témakörének filozófiai megközelítése Boethiusnál
 

4. Hubai Péter (Szépművészeti Múzeum): Krisztus tánca. „Himnusz a kereszthez” — Kopt apokrif Núbiából

5. Pesthy Monika (AVKF): Asszonyi csábítások vagy ördögi kísértés (A nő mint a Sátán eszköze)
 


13.00 EBÉD

14.30—15.50 SZEKCIÓÜLÉSEK
 


I. szekció:
Latin egyházatyák II. (Nicea után)

Elnök: ADAMIK TAMÁS

1. R. Bartók Gertrud (Eger, Szilágyi Erzsébet Gimnázium): Aurelius Augustinus: In Iohannis evangelium tractatus CXXIV

2. Heidl György (PTE BTK): „Hebraica veritas” vagy „Latina veritas”? Megjegyzés Jeromos és Ágoston vitájáról

3. Németh Csaba (CEU): „Videre sine speculo” — A viktorinusok és Ágoston

4. Schmal Dániel (PPKE BTK): Augustinus Augustinus ellen, avagy ágostoni érvek konfliktusa a XVII. századi tolerancia-vitában
 

II. szekció:
Szerzetesség; szentek tisztelete

Elnök: OROSZ ATHANÁZ

1. Sághy Marianne (ELTE BTK): Damasus pápa és a római mártírok

2. Baán István (ME BTK): Szent Péter bilincseinek tisztelete a késő-patrisztikus korban

3. Borián Elréd (SSzHF, Pannonhalma): Szent Ágoston és Szent Benedek szerzetessége

4. Puskely Mária (PPKE BTK): Pachomius regulája
 


16.15—18.55 PLENÁRIS ÜLÉS

Téma: a Magyar Patrisztikus Társaság megalapítása

Levezető elnök: SOMOS RÓBERT

Közben: 17.30—17.45 KÁVÉSZÜNET

19.30 DÍSZVACSORA

 

Június 23., szombat10.00—12.50 SZEKCIÓÜLÉSEK
 


I. szekció:
Görög egyházatyák III.; teológiai viták

Elnök: PESTHY MONIKA

1. Somos Róbert (PTE BTK): Megjegyzések Evagriosz Szentháromság-tanához

2. Orosz Athanáz (Görögkatolikus Szerzeteskö­zösség, Dámóc): „Tüposz” és „anagógia” Hitvalló Maximosz Jónás-kommentárjában

3. Rugási Gyula (SzPA): Egy Papiasz-töredék Irenaeusnál
 

II. szekció:
Hatások és kölcsönhatások

Elnök: BUGÁR ISTVÁN

1. Hajdu Péter (MTA Irodalomtudományi Intézet): A tradicionális költészet és a kereszténység szókincse

2. Nagyillés János (SZTE BTK): Lucanus-idézetek az egyházatyáknál

3. Spät Eszter (CEU): Eretnekábrázolási sémák a korakeresztény irodalomban: Simon Mágus, „pater omnium haereticorum”
 


11.00—11.30 KÁVÉSZÜNET
 


4. Görföl Tibor (PPKE HTK): Az emberi termé­szet megistenülése és Krisztus — Hitvalló Maxi­mosz szerint

5. Perendy László (SSzHF, Budapest): Iustinus, a barbár platonikus

6. Cserháti Sándor (EHE): Néhány tanulság Khrüszosztomosznak a korinthusi levelekhez írt magyarázatából

7. Perczel István (CEU): Krisztológiai viták az ötödiktől a hetedik századig és a személy fogalmá­nak születése
 

4. Répás László (DE BTK): Antignosztikus polémia Irenaeusnál

5. Komlósi Csaba (EKTF) Hermes Criophoros et Pastor Bonus

6. Vattamány Gyula (DE BTK): A zsidók végső sorsa Khrüszosztomosz „Adversus Iudaeos” című írása és a Római levelet kommentáló homíliái sze­rint

7. Takács László (PPKE BTK): Hieronymus és Bonosus
 


13.00 EBÉD

14.30—15.20 SZEKCIÓÜLÉSEK
 


I. szekció:
Platonizmus és kereszténység

Elnök: PERENDY LÁSZLÓ

1. Buzási Gábor (PPKE BTK) Iulianus és a kereszténység

2. Sándor Balázs (DE BTK): A Bölcsesség apotheózisa

3. Mayer Ildikó (MTA Filozófiai Intézet): A „creatio ex nihilo” dogmatörténeti kezdetei

4. Frenyó Zoltán (PPKE BTK): A trichotomizmus és a „két halál”-elmélet
 

II. szekció:
Család, Egyház, társadalom

Elnök: HEIDL GYÖRGY

1. Boldizsár Klára (KTF): A patrisztika nevelésfel­fogása

2. Odrobina László (SZTE BTK): Az „adulterium” a keresztény császárok korában

3. Solti Kálmán (Kiskőrös, Petőfi Sándor Gimnázium): Az egyházatyák szerepe a középiskolai ok­tatásban
 


15.30 PLENÁRIS ÜLÉS

Záróbeszéd: PERENDY LÁSZLÓ
 

horizontal rule

REZÜMÉK

 

Honlap | XVI. Konferencia | XV. Konferencia | XIV. Konferencia | XIII. konferencia | XII. konferencia | XI. konferencia | X. konferencia | IX. konferencia | VIII. Konferencia | VII. Konferencia | Műhelykonferencia I | VI. Konferencia | V. Konferencia | IV. Konferencia | III. Konferencia | II. Konferencia | I. Konferencia

Utoljára frissítve: 2013.06.25.